آدرس دقیق: استان اصفهان، اصفهان، مسجد سید، حجرالاسودی

 تلفن تماس: 03132338481